RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ripra Help

09.06.2015 16:59

Nápověda

Každá Ripra aplikace je dodávána včetně českého manuálu a má zabudován odkaz na tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Jelikož jsou aplikace revidovány a upravovány nemusí obsah stránek určených pro Ripra Help souhlasit s používanou verzí aplikace. 

—————

09.06.2015 17:01

Zřeknutí se odpovědnosti a odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití popisované aplikace a i jakýchkoliv informací uváděných v průvodní dokumentaci nebo publikovaných na tomto webu a to i chybných.

—————

09.06.2015 17:03

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o.

Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány za obchodně citlivé a nesmí být kopírovány, reprodukovány, ukládány do vyhledávacích systémů nebo přenášeny jinam bez předchozího písemného souhlasu Ripra s.r.o.. Je li souhlas udělen musí být jeho kopie první stranou každé kopie.

Manuál a související dokumentace nesmí být upravována, reprodukována po částech či jinak měněna bez souhlasu Ripra s.r.o..

Uživatel také nesmí měnit zdrojový kód aplikace nebo jej, či pouze jeho část, použít pro jiné účely. Jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace může vést ke ztrátě dat a její funkčnosti.

Aplikace nebo kterákoliv její část nesmí být použita bez písemního souhlasu Ripra s.r o.. Každý takový neoprávněný zásah je přisně zakázán a porušení může vést k občanskoprávní odpovědnosti a trestněprávnímu stíhání.

Produkty zde popsané je dovoleno provozovat jen a pouze v souladu s licenčním ujednáním. Neoprávněné nebo nelicencované použití přípravku je přísně zakázáno.

© Ripra s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 Kunratice, Česká republika.

—————

09.06.2015 17:06

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468.

—————

09.06.2015 17:07

Instalace

Varianty instalace

Vlastní instalaci Ripra aplikací je možno provést několika způsoby v závislosti na pšedpokládaném druhu využití. Uvedeme zde pouze pouze dvě z variant.

Víceuživatelská instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být deklarována v definici proměnné %PMLLIB%. Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. Pokud tomu tak není, je nutno tuto cestu přidat do definice.

Jednouživatelská instalace

Pro jednouživatelskou instalaci se jeví jako vhodné využít stávající lokální %PMLLIB%. Sem nasledně okopírujeme dodané soubory. Doporučujeme i s adresářem. Jelokož jde principialně o stejný postup jako u mutiuživatelské instalace, který je pouze omezen na využití jedním uživatelem, bude nadále uváděn popis mutiuřivatelské instalace.

Popis instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být nastavena v definici proměnné %PMLLIB%. 

Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. 

Běžně je dobrým zvykem definovat v proměnné %PMLLIB% tři základní cesty k aplikacím:

 • standardní firemní aplikace
 • projekční aplikace
 • uživatelské aplikace

Využitím tohoto praktickénastavení je i dána možnost volby instalace a nastavení využívání aplikace.

Pokud u ardresáře zvoleného pro instalaci tomu tak není, je nutno cestu do tohoto adresáře přidat do definice. Dále je nutno zabezpečit práva čtení a zápisu do tohoto adresáře.
Pro jednoduchou administraci a pozdější snadnou kontrolu a update aplikace doporučujeme následující strukturu.
V multiuživatelsky přístupném adresáři zahrnutém v definici proměnné %PMLLIB% vytvořit podadresář ripra a do něj rozbalit zazipovanou aplikaci. Takže výsledek by mohl vypadat cca. Takto:

Kde hlavní část každé aplikace je uložena ve svém podadresáři (raaa,...,razz). Formy, funkce, objekty a ikony využívané vícero aplikacemi jdou uloženy v podadresářích forms, functions, icons, objects.

Toto nastavení je pouze doporučené a má umožnit jednoduchou kontrolu aktuálnosti a případný update aplikací.

Další možností je na sdíleném disku vytvořit složku např. Riprapmllib a do ní rozbalit zazipovanou aplikaci. Jak je uvedeno výše, cesta do této složky pak musí být následně deklarována v evars.bat.
Hlavní část této alikace je pak uložena v podadresáři ra**, sdílené části v icons (viz základní nastavení cest a seznam souborů ukázané na obrázku výše)

—————


RAOB - Unname all selected elements

Autor: Ing. František Ringmaier
GSM +420775650721
email fr@ripra.cz
Verze aplikace 1.3
Verze PDMS 12.1
Modul Design
spuštění !!loadripraraoa()

Úvod

Tato aplikace je napsána v PML2 a její funkčnost byla testována v PDMS verze 12.1.
Primárním cílem této aplikace je umožnit uživatelům rychlé odstranění jmen u vybraných prvků včetně jim hierarchicky podřízených prvků.

Požadavky

Vlastní aplikace nemá zvláštní požadavky.

Předpoklady

Předpokladem pro úspěšné používání je znalost používání PDMS.

Upozornění

Je důležité si uvědomit, že při volbě přepínače dochází k odjmenování všech prvků na podřízených hladinách ne jen na první podřízené. 
Pokud používáte více aplikací z produkce Ripra s.r.o. pak při instalaci může dojít k informaci o snaze přepsat existující soubor. S největší pravděpodobností se toto bude týkat grafických souborů *.png. Jde o případ, kdy více aplikací používá tentýž grafický soubor. Pokud si nejste jisti, přepsání nepotvrzujte a proveďte kontrolu shody.
Existují soubory využívané vícero Ripra aplikacemi a mohou se různit na základě postupného vývoje, proto je nutno si ověřit, zda dříve instalovaná aplikace je stále aktuální a přepsáním nedojde k jejímu znehodnocení. Neváhejte nás v případě jakékoli nejasnosti kontaktovat.

Doporučení

Pro používání formy RAOB Unname all selected elements nejsou žádná speciální doporučení.

Nápověda

Ripra aplikace jsou dodávány včetně českého manuálu a mají zabudován tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Popis aplikace

 • Jméno aplikace: RAOB Unname all selected elements
 • Zkratka: RAOB
 • Funkce: Aplikace umožňující odjmenování vybraných elementů
 • Revize: 1.3
 • Verze PDMS: 12.1
 • Popis: Volba typu formy umožňující uživateli využít předností dokovací formy s proměnnou šířkou a výškou nebo zvolit klasickou dialogovou formu

Doporučené nastavení cest pro instalaci

 • /%pmllib%/ripra/icons/
 • /%pmllib%/ripra/raob/

Seznam souborů

 • loadripraraob.pmlfnc
 • ripraraob.pmlfrm
 • ripraaddsel.png
 • ripraaddall.png
 • ripraminus.png
 • ripraclearlist.png
 • riprades003.png
 • riprades004.png
 • ripraapply.png
 • ripradismis.png

Změny oproti předchozí verzi

 • doplněna volba možnosti kotvení formy
 • doplněna změna velikosti listu dle formy
 • souborové složení zachováno, při update není nutno kopírovat grafické soubory.

Spuštění aplikace

Vlastní aplikace se spouští voláním: !!loadripraraob()
Tento příkaz je po správné instalaci proveditelný jak z příkazové řádky, tak je jej možno přiřadit do menu.
Po vykonání je uživatel vyzván k provedení volby druhu zobrazení formy.

 

V případě volby "YES" dojde k zobrazení dockovací formy a jejímu zakotvení u levého okraje. 

Pro volbu "NO" dojde k zobrazení dialogové formy, která má uživatelem přestavitelnou velikost.

Popis formy

Vlastní forma je tvořena v levé části sloupcem ovládacích knoflíků. Pravou část tvoří list pro výběr elementů určených k odjmenování. V pravém dolném rohu se nachází knoflék pro ukončení práce této apliakce.
Popis funkce jednotlivých knoflíků je v následující tabulce
ikona popis
přidá do seznamu prvků pro odjmenování aktivní element
přidá do seznamu prvků pro odjmenování hierarchicky podřírené prvky aktivnímu elementu
odebere ze seznamu prvků pro odjmenování v něm vybraný prvek 
vzprázdní seznam prvků pro odjmenování
Nastavuje běh aplikace pouze na vybrané prvky, všechny prvky jim hierarchicky podřízené zůstanou beze změny
Nastavuje běh aplikace pro vybrané prvky a všechny prvky jim hierarchicky podřízené
Výkonný knoflík spouštějící vlastní odjmenování vybraných komponent
ukončení aplikace

Popis práce s aplikací

Pro práci s touto aplikací si je nutno osvojit návyky jak funguje hierarchická struktura v PDMS. 

Prvním krokem je výběr prvků určených pro odjmenování, k čemuž slouží knoflíky . Po dokončení výběru má uživatel možnost nastavit na přepánači volbu zda chce odjmenovat pouze vybrané prvky (přepínač do polohy) nebo tyto prvky včetně všech jim hierarchicky podřízených prvků (přepínač do polohy). Vlastní odjmenování je vzkonáno po kliknutí na knoflík . Zároveň s odjmenováním dojde k vzprázdnění listu prvků určených k odjmenování.

Pro ukončení aplikace standardní cestou je třeba kliknout na .

 

Plánovaná rozšíření

 • nejsou plánována další rozšíření

 


RAOB - DISKUZE

Datum: 23.01.2019

Vložil: AntonAdupt

Titulek: Программа для стабильного заработка

Всем привет! Помогу набрать 7000 дочитываний в яндекс дзен за 2-4 дня и вывести канал на монетизацию. Также в

постах будут лайки, а на канале подписчики. Стоимость услуги 1000р, предоплата. Подробности по email:

thrumer@yandex.ru

—————

Datum: 22.01.2019

Vložil: dashaRat

Titulek: Новый руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова

Медведев назначил Светлану Радионову руководителем Росприроднадзора
Новый руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова начала наводить порядок в ведомстве, которое больше полугода работала без руководителя.
Светлана Радионова в первую очередь займеться теми, кто был замешан в коррупционных делах в течении последнего времени.
Сдедующими будут те, кто в Росприроднадзоре засиделся и уже не может приспособиться на новый лад. Радионовой, которая курировала в Ростехнадзоре самые сложные участки работы – контроль промышленной безопасности в сфере ТЭК и горно-химического комплекса, нужны новые люди – умеющие обеспечить качественное участие Росприроднадзора в реализации майского указа Президента Российской Федерации в рамках нацпроекта «Экология».
Светлане Радионовой предстоит вывести на новый уровень это «природоохранное болото».
1 февраля пройдет расширенная коллегия ведомства, где руководительница - экс-прокурор Радионова Светлана, расскажет главам территориальных органов ведомства, какие задачи и цели перед ними стоят на текущий год.
И как бы не критиковали эту жесткую и бескомпромиссную женщину, как бы не связывали Радионову со знаковыми фигурами российского государства, включая Игоря Сечина, она – абсолютно самостоятельный игрок, ушедшая из-под крыла главы Ростехнадзора Алешина в команду министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылина, чтобы сделать эту службу вновь эффективной, сильной и результативной, в первую очередь, в глазах населения Российской Федерации.

—————

Datum: 22.01.2019

Vložil: potapovyigorSn

Titulek: Mír do svého domu!

Přijde čas a blíží se království Boží: pokání a věřit v evangelium.
(Mark 1:15 evangelia)

The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.
(Mark 1:15)

—————

Datum: 19.01.2019

Vložil: Stevechark

Titulek: marlins ask test ответы

dytdf

—————

Datum: 14.01.2019

Vložil: keish946

Titulek: anonse

Hello. And Bye.

—————

Datum: 14.01.2019

Vložil: dashaRat

Titulek: Олег Колпаков

Частный охранник Олег Колпаков обезвредил
преступника, который ограбил ювелирный
магазин почти на миллион долларов, Олег
Колпаков работник частного охранного
предприятия сообщил, что на ювелирный салон
совершено разбойное нападение.

По словам Колпакова, в 20.10 в магазин пришел
мужчина кавказской внешности, который стал
угрожать продавцам пистолетом, разбил витрины
и забрал золотые ювелирные изделия. Бандит
пытался скрыться, но Олег Колпаков сумел его
задержать и сразу сообщил о случившемся в
милицию.

—————

Datum: 13.01.2019

Vložil: AmberVef

Titulek: А что мы знаем о своей Земле?

ИЗВИНИТЕ МЕНЯ, ЛЮДИ, НО Я УЖЕ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ! ПРОЖИВ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ УЖЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛ ВЕКА, ПОБЫВАВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, ПЕРЕЗНАКОМИВШИСЬ СО МНОГИМИ УВАЖАЕМЫМИ ЛЮДЬМИ, ПОСЛУШАВ И ПРОАНАЛИЗИРОВАВ ТАКИХ ГЕОПОЛИТИКОВ КАК СЕРГЕЙ САЛЛЬ, ГЕНЕРАЛ ПЕТРОВ, ДЭВИД АЙК И ПРОЧИХ, - Я ПРЕДЛАГАЮ ВСЕМ ЗДРАВОМЫСЛЯШИМ ЛЮДЯМ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ КРАТКУЮ, СОСТОЯЩУЮ ВСЕГО ИЗ 7-МИ ПУНКТОВ КОНЦЕПЦИЮ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ ВЛИЯНИЯ НА ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ, - ТЕНЕВЫХ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ И НАВЯЗЫВАНИЯ ИМИ ВСЕМ ЗЕМЛЯНАМ НОВОГО, УБЛЮДОЧНОГО МИРОВОГО «ПОРЯДКА», СВЯЗАННОГО: - С ОТМЕНОЙ ДЕНЕГ И ВВЕДЕНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ, КОТОРЫЕ ОНИ СОБИРАЮТСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ БЛОКИРОВАТЬ ПРИ МАЛЕЙШЕМ НАРУШЕНИИ ЛЮБЫМ ЧЕЛОВЕКОМ НОВЫХ, УБЛЮДОЧНЫХ ПРАВИЛ, - С ЧИПИРОВАНИЕМ ВСЕХ ЛЮДЕЙ И ПРЕВРАЩЕНИЕМ НАС В ПОСЛУШНЫЕ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ РАСТЕНИЯ, И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ В СВОИХ КОРЫСТНЫХ И АМБИЦИОЗНЫХ ЦЕЛЯХ, - С РАЗРУШЕНИЕМ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, КОТОРЫЕ НЕ СМОЖЕТ ДАТЬ СВОЕМУ РЕБЁНКУ НИ ОДНА СЕМЬЯ, И МОТИВИРОВАВ ОСНОВНУЮ МАССУ ЗЕМЛЯН ОТДАВАТЬ ДЕТЕЙ С САМОГО РОЖДЕНИЯ В ЭТИ САТАНИНСКИЕ ЦЕНТРЫ, ГДЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДАР ЛЮЦИФЕРУ И ПРОЧИЕ САТАНИНСКИЕ УТЕХИ С ДЕТЬМИ, - С ИСКУССТВЕННО РАЗВЯЗЫВАЕМОЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИЧИНОЙ ДЛЯ НАЧАЛА ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ, ПРОСТО ИСПОЛЬЗУЯ В ТЁМНУЮ АМБИЦИИ РУКОВОДСТВА ЯДЕРНЫХ ДЕРЖАВ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ И ПОССОРЯ ИХ МЕЖДУ СОБОЙ. ПОЭТОМУ ЛИЧНО Я ПРЕДЛАГАЮ БУКВАЛЬНО СЛЕДУЮЩЕЕ И ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С ЭТОГО МОМЕНТА ЕСТЕСТВЕННО БЕРУ НА СЕБЯ. 1. Необходимо срочно выявить и затем обнародовать через СМИ и интернет всю информацию, касаемую всех организаций принимающих участие в разработке и внедрении нового Мирового «порядка»! Организаций действующих в целях порабощения Людей, - для чего я предлагаю составить подробный список с ФИО, адресами и контактами всех руководителей этих организаций и всех активных членов состоящих в этих сатанинских сектах, для того, чтобы просто призвать их всех к ответу за такую дерзкую деятельность! 2. Необходимо срочно установить причастность к этому грядущему кошмару, - Правительств всех Стран нашей Планеты, включая Россию! 3. Необходимо срочно раскрыть и обнародовать все воплощённые и пока не реализованные планы этих ублюдков, - например явно используя конфликты в Сирии, на Украине и прочих боевых и прочих действий в других Странах. 4. Необходимо срочно идентифицировать личности людей, называющих себя В. Путиным и Д. Медведевым и обязательно обнародовать в начале, а затем и призвать их к ответу, ежели подтвердится информация о том, что они обычные аферисты и самозванцы. 5. Необходимо срочно выяснить и обнародовать (посредством интернета) информацию о том, - куда текут реки денег от продажи всех Российских недр (нефти, золота, алмазов, урана и прочих) и куда текут реки денег, взимаемых со всех Россиян реки под названием коммунальные платежи! 6. Необходимо срочно объявить всем учёным и изобретателям нашей Планеты о том, чтобы (до наведения порядка на всей Планете) они не торопились получать патенты и сертификаты на новые источники энергии, т.к. многих Людей за это уже зачистили руками различных спецслужб и прочих ублюдков. Например за попытку выпустить автомобили, которым не нужен топливный бак, - недавно ублюдки зачистили заместителя концерна «Тойота», а несколько тысяч новых автомобилей, оснащённых новейшими источниками бесплатной энергии просто пошли на переплавку! 7. Всем здравомыслящим Людям нашей Планеты предлагаю создать новое Мировое Правительство, учесть исторический и современный опыт всех строев, при которых жили и продолжают жить Люди в разных Странах, и создать Великий Проект нашей Эпохи по переходу всего Уважаемого Человечества в Эру Добра, Любви, братства, счастья и Процветания, т.к. весь бизнес является обычной спекуляцией, выгодной деградированным на всех уровнях Властям; спекуляцией, которая неизменно приводит к болезням и мутациям всю Человеческую расу и приводит к гибели всей Матери Природы всего Земного Шара, - либо Человечество оставит после себя на этой Планете только позорный некролог в виде Красной Книги!!!

—————

Datum: 11.01.2019

Vložil: Imp13dus

Titulek: MallECO

Вам точно что то тут подойдет
Вашему вниманию
<a href=malleco.info>народные лечебные травы</a>
выбор огромный!! Размещяйтесь бесплатно!!!

—————

Datum: 11.01.2019

Vložil: Imp13dus

Titulek: MallECO

Вам точно что то тут подойдет
Вашему вниманию
<a href=malleco.info>разместить объявления лекарства</a>
выбор огромный!! Размещяйтесь бесплатно!!!

—————

Datum: 10.01.2019

Vložil: free v bucks

Titulek: free v bucks

How are you Individutals, Have been put in place every single Cost free V-Bucks web sites you have available came upon that as a matter of fact will provide straight forward V-Bucks unless you make you spend with the card payment

—————